Používáme cookies

Záznamy cookies nám pomáhají zlepšovat naše stránky. Využíváme je k analýze návštěvnosti. Podrobnější informace najdete na straně Zásady ochrany osobních údajů.

Regulační plán

stávající objekty V majetku Contery
Nová výstavba v majetku Contery
Nová výstavba ostatních vlastníků
stávající objekty ostatních vlastníků
nové Parkovací plochy
Zobrazit více možností
Plánujeme budoucnost.

Co je regulační plán?

Regulační plán je dokument, který podrobně stanovuje podmínky pro využití pozemků, pro umístění staveb a jejich uspořádání v prostoru a je pro rozhodování v daném území závazný. Hodnotí také to, jaký budou mít budovy vliv na životní prostředí či jestli je zde dostačující dopravní a technická infrastruktura. Regulační plán je vydáván jako opatření obecné povahy – buď z podnětu, nebo na žádost a o jeho pořízení rozhoduje zastupitelstvo obce, nebo kraje. Regulační plán dává danému území řád a jednotný charakter a respektuje obecný systém ekologické stability.

Jaké je zadání regulačního plánu od města Říčany?

Zadání regulačního plánu lokality „Komerční zóna Interiér“ ukládá požadavky na vymezení pozemků a jejich využití a na umístění a prostorové uspořádání staveb. Dále vznáší požadavky na ekologickou stabilitu a řešení veřejné infrastruktury – například zajištění bezproblémové dostupnosti MHD či dostatek parkovacích míst pro návštěvníky. Technická infrastruktura zahrnuje návrh vodovodních a kanalizačních řadů, řešení likvidace dešťových vod a návrh veřejného osvětlení. Území má být částečně energeticky soběstačné – na střechách některých budov budou fotovoltaické panely, využívána bude tzv. šedá voda, k dispozici budou nabíječky pro elektrická vozidla apod.

Co konkrétně regulační plán řeší?

Regulační plán řeší území „Komerční zóny Interiér“ které se nachází v katastrálním území města Říčany, při jeho severozápadním okraji. Upřesňuje územní plán pro vymezené území a stanovuje prostorové uspořádání nových staveb v limitech daných územním plánem. Hodnotí rovněž kapacitní možnosti sítí dopravní a technické infrastruktury a vliv nových staveb na širší okolí. Po projednání dokumentu s dotčenými orgány státní správy a veřejností se regulační plán stane součástí územního plánu města Říčany.

Rozvojová území

Dopravní studie

Cílem dopravní studie je posoudit kapacitní možnosti dopravní infrastruktury ve stávajícím stavu, po dostavbě všech objektů v území a navrhnout její nutné úpravy. V rámci dopravní studie jsou řešeny všechny druhy dopravy, které se v daném území vyskytují. Řešena je doprava v klidu (parkování), automobilová doprava, veřejná doprava, pěší, cyklistická doprava a jejich vzájemné vazby. Nedílnou součástí dopravní studie jsou výpočty intenzit dopravy dopravním modelem, které zohledňují stávající stav dopravy, ale i návrhový stav po dostavbě záměrů investorů. Do modelových výpočtů jsou zohledněny i nové dopravní stavby v okolí záměru, které budou mít zásadní vliv na směrování dopravy z/do oblasti.

Dopravní infrastruktura

Regulační plán nahrazuje územní rozhodnutí pro umístění páteřní dopravní infrastruktury. Po zpracování dopravní studie a definování požadavků investorů na funkční využití objektů v území byly navrženy úpravy komunikací, které zajistí dostatečnou kapacitu po dostavbě všech objektů. Jedná se o úpravu severního vjezdu do území a související úpravu a rozšíření ulice Přátelství. Dále úpravy šířkového uspořádání komunikací uvnitř území, nová propojení a umístění parkovacích ploch.

Technická infrastruktura

Vodohospodářství

Cílem je v území umisťovat budovy šetrné ke svému okolí i životnímu prostředí. V rámci regulačního plánu je řešeno odkanalizování budoucích objektů, jejich zásobení pitnou vodou a likvidace dešťových vod. Uvažuje se o využití tzv. šedé vody, zelených střechách a dalších opatřeních, které sníží energetické nároky nových budov na minimum.

Energetika

Obdobně jako v případě nakládání s vodami regulační plán počítá s využitím fotovoltaických panelů na střechách k dosažení co největší soběstačnosti budov. Definuje požadavky na použití LED světelných zdrojů pro objekty ale rovněž pro veřejné osvětlení s požadavkem na minimalizaci světelného znečištění.

Proč Contera regulační plán zpracovává?

Požadavek na zpracování regulačního plánu pro "Komerční zóna Interiér" byl definován městem Říčany na základě změny územního plánu z roku 2014. V území pro které je požadavek regulačního plánu definován, se nachází více než 10 vlastníků přičemž Contera Park je jedním z nich (Billa, Lidl, Tesco, Vihorev, Lenner Motors, a další.), kteří zpracování regulačního plánu iniciují. Na základě dohody mezi vlastníky převzala nad zpracováním a projednáním regulačního plánu záštitu společnost Contera a dokument připravuje ve spolupráci s ostatními vlastníky nemovitostí.